Fulltext 2.0

Drobečková navigace

Úvod > Zápis dětí

Seznam registračních čísel a rozhodnutí žádostí o přijetí 5 2022

rozhodnuti_seznam_prijatych 2022.pdf

Zápis dětí

          Formuláře k  zvláštnímu zápisu dětí z ukrajiny do MŠ Libina na školní rok 2022/2023

          ZAPIS_Ukrajina.pdf

Evidenční list dítěte ukrajinsky.odt

Informace, svolení, souhlas Ukrajinsky.odt

Pověření k vyzvedávání dítěte ukrajinsky.odt

Představení školky Ukrajinsky.docx

Přihláška ŠJ ukrajinsky.odt

Zápis ukrajinských dětí do MŠ Libina.odt

Žádost o přijetí do MŠ Libina Ukrajina.docx

 

 

         Zápis 2022-2023 leták.pdf

         konzultace v Den otevřených dveří 1.4.2022 od 8 do 11.30 hod.  na adrese ředitelství v MŠ Libina 211

         Elektronický předzápis ukončen, byl zpřístupněn od 1.4.2022 do 30.4.2022 na:

          www.elektronickypredzapis.cz  

          Instruktáž k elektronickému předzápisu.pdf

 

        Zápis dětí do MŠ Libina na rok 2022/2023 ode dne 2.5.2022 do 13.5.2022 probíhal osobně, s možností vyzvednutí dokumentů

k zápisu, přihlášku podepsanou zákonným zástupcem, s potvrzeným očkováním a  doručením nejpozději do 13.5.2022 na adresu ředitelství: MŠ Libina 211, 788 05, kontakt k rezervaci termínu osobní schůzky na mobilním telefonu 731 555 382,

ředitelka Aranka Jarošová

       Seznam dokumentů  viz níže pod kritérií přijímání dětí


       Kritéria pro přijímání dětí

       Dítě musí splňovat zdravotní způsobilost podle §50 zákona č. 258/2000 Sb.

       o ochraně veřejného zdraví, ve znění pozdějších předpisů, výjimky v souladu

       s dalším ustanovením školského zákona a navazujícími právními předpisy

       v platném znění .

      Přednostně jsou umísťovány děti dle stanoveného pořadí:

  1. Děti v posledním roce před zahájením povinné školní docházky včetně dětí s odkladem školní docházky k celodenní docházce a děti 4-5 leté , které patří do spádové MŠ

  2. Dále děti 3 leté a mladší podle věku v pořadí od nejstaršího po nejmladší do naplnění kapacity budov MŠ

  3. V případě shodnosti výše posuzovaných kritérií budou při rozhodování uplatněna doplňující kritéria v tomto pořadí:

  1. Trvalý pobyt dítěte v obci, ve které mateřská škola sídlí

  2. Sociálně znevýhodněné prostředí v rodině, na základě podkladu orgánu sociálně-právní ochrany dítěte

      O přijetí nerozhoduje datum podání ani pořadí podané žádosti.

 

 

Mateřská škola Libina, okres Šumperk, příspěvková organizace

Seznam dokumentů k zápisu dětí do MŠ Libina:

 

odevzdání mateřské škole:

Žádost o přijetí dítěte – vyplnit oba zákonné zástupce a podepsat jedním zástupcem,

potvrzení lékaře o řádném očkování

Evidenční list dítěte – vyplnit a podepsat oba zákonní zástupci dítěte

Povolení ke zpracování a evidence osobních údajů – fotodokumentace – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Doplňkové souhlasy – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Přihláška ke stravování -vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Zmocnění – vyplnit a podepsat jedním zástupcem

Kopie rodného listu dítěte

 

 MŠ  po dohodě vystaví :

Dohodu o docházce – vyplnit a podepsat jedním zástupcem - dodá ředitelka

Přidělené registrační číslo slouží k administraci žádosti, anonymizaci seznamu vydaných rozhodnutí pro zveřejnění 

informace domů:

Souhlas k inkasu, platby za MŠ z účtu (v případě zájmu o bezhotovostní platby)

Desatero pro rodiče dětí předškolního věku MŠMT

Letáček rodičům dětí MŠ Libina

Co by mělo dítě zvládat před nástupem do MŠ- obvyklé požadavky

Oznámení o individuálním vzdělávání

Seznámen/a se Směrnicí k úplatě za vzdělávání v MŠ